Dr. Nona Kozmetika

Norma ISO9001 stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

Prínos normy pre organizáciu · Udržanie stálej vysokej úrovne výrobného procesu a tým aj stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a výrobkov zákazníkom · Možnosť optimalizovať náklady – zníženie prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nekvalitné výrobky, úspora surovín, energie a ďalších zdrojov · Pomocou efektívne nastavených procesov navyšovať tržby, zisk, trhový podiel a tým zvyšovať spokojnosť vlastníkov · Vďaka poskytovanie vysoko kvalitnej produkcie možnosť získania najnáročnejších zákazníkov a možnosť získania nových zákazníkov s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti · Možnosť zúčastniť sa výberových konaní o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe · Skvalitnenie systému riadenia, zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie · Zlepšenie poriadku a zvýšenie výkonnosti celej organizácie · Zvýšenie dôvery verejnosti a štátnych orgánov · Vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek trhu, jednotlivých zákazníkov, legislatívnych požiadaviek aj zmien vo vnútri organizácie (napr. Pri zavádzaní nových technológií, organizačných zmien a pod.)

Dr. Nona Doplnky stravy

Food Safety System Certification pre výrobcov potravín / catering (verejné stravovanie) / skladovanie zahrňuje kompletnú schému certifikácie pre systém bezpečnosti potravín. Je založený na riadení bezpečnosti potravín v súlade s ISO 22000. Štandard zaisťuje väčšiu dôveru v potraviny, nižšie zdravotné rizíka, zlepšení ochrany obchodnej značky, zlepšenie riadenia dodavateľského reťazca. Je výhodný predovšetkým pre výrobcov a dodávateľov, ktorí predávajú širokému spektru zákazníkov. Aplikáciou jedného štandardu získajú výrobcovia väčšiu kontrolu nad svojimi procesmi a celkový pohľad na vlastnú organizáciu.